Algemene Voorwaarden

Huur Lodges

Begripsbepalingen

 1. STOER Buiten B.V. (Kamer van Koophandel: 64911012), hierna te noemen STOERbuiten: verhuurt eigen lodges op campings en verhuurt lodges van particulieren die gemaakt zijn door STOERbuiten.
 2. De huurder: de persoon die op zijn of haar naam de lodge huurt.
 3. De verhuurder: de eigenaar van de lodge of diens vertegenwoordiger.
 4. De site: de internetsite www.stoerbuiten.nl.
 5. De huurovereenkomst: een overeenkomst tot (ver)huur van een stacaravan en die geacht wordt tot stand te zijn gekomen tussen huurder en verhuurder.

Reservering en Annulering

 1. Een aanvraag voor reservering van een stacaravan van STOERbuiten geschiedt via de site, e-mail, Facebook of telefoon. Ontvangst wordt bevestigd met een verzoek tot aanbetaling.
 2. De aanbetaling dient binnen 7 dagen na bevestiging van de reservering te zijn betaald op de rekening van STOERbuiten.
 3. Na ontvangst van de aanbetaling wordt de reservering definitief bevestigd en komt de huurovereenkomst tot stand. Bij afzegging door huurder na deze bevestiging zijn derhalve kosten verschuldigd.
 4. Bij annulering door huurder binnen 3 maanden voor aankomstdatum is door deze een vergoeding verschuldigd van 30% van de huursom (excl. kosten en borg) met een minimum van € 80,00, bij opzegging binnen 6 weken voor aankomstdatum bedraagt deze vergoeding de volledige huursom.
 5. Huurder draagt desgewenst zelf zorg voor een annuleringsverzekering.
 6. Bij annulering kan t.b.v. de annuleringsverzekering om een factuur worden verzocht.
 7. De minimale verblijfsduur bedraagt 3 dagen. In overleg is een korter verblijf met aangepast vertrektijdstip wel mogelijk.

Betalingen

 1. De aanbetaling bedraagt 30% van de huursom en het restant dient uiterlijk 6 weken voor aankomst te zijn voldaan.
 2. Bij boekingen binnen 6 weken voor aankomst dient het volledige huurbedrag ineens te worden voldaan.
 3. Bij niet nakomen van de betalingsverplichting, na eerste herinnering, komt de reservering te vervallen zonder verplichting tot terugbetaling van een reeds betaalde aanbetaling.
 4. Vertrek eerder dan gepland, ongeacht aanleiding of oorzaak, leidt niet tot restitutie van betaalde huur en kosten voor schoonmaak.
 5. Indien door overmacht de stacaravan niet verhuurd kan worden, dan wordt de huurovereenkomst geannuleerd en wordt de huurder hiervan in kennis gesteld. STOERbuiten verplicht zich tot onmiddellijke terugbetaling van reeds betaalde bedragen. De huurder heeft geen ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

Borgsom

 1. De huurder betaalt een borgsom. De hoogte van de borgsom bedraagt € 100,00 per lodge.
 2. Uit deze borgsom zal door de verhuurder enig bedrag worden onttrokken indien er door de huurder, zijn medehuurders of bezoekers enige schade is toegebracht aan de lodge, de inventaris en/of de woonomgeving of indien de betalingsverplichtingen niet zijn nagekomen.
 3. De eindcontrole op schades wordt na het vertrek van huurder gedaan, tenzij deze aantoonbaar met beheerder een andersluidende afspraak heeft gemaakt.
 4. De eindschoonmaak wordt altijd verricht door STOERbuiten.
 5. Indien er na het einde van de reserveringsperiode geen noodzaak bestaat tot inhouding u.h.v. punt 2. zal binnen één week na de vertrekdatum (het resterende deel van) de borgsom worden terugbetaald.

Aansprakelijkheid

 1. Aan personen onder de 21 jaar wordt niet verhuurd. Zonder begeleidende oudere zal bij aankomst toegang tot de lodge worden geweigerd. Bij twijfel kan de beheerder om legitimatie vragen. Bij overtreding zal huurder gesommeerd worden de lodge per direct te verlaten. Betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
 2. De huurder blijft wettelijk aansprakelijk voor schade die hij berokkend heeft, ook indien deze schade na afloop van het verblijf wordt vastgesteld.
 3. De huurder is wettelijk aansprakelijk voor diens (niet) handelen alsmede de handelingen van diens mede-huurders en bezoekers, evenals voor de schade die zij veroorzaken. Huurder dient tegen Wettelijke Aansprakelijkheid te zijn verzekerd.
 4. De huurder aanvaardt dat hij of zij in geen geval aansprakelijkheid van STOERbuiten kan inroepen voor schade en/of verlies aan inkomen veroorzaakt aan huurder, diens mede-huurders of bezoekers, goederen of huisdieren gedurende het verblijf.
 5. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke de huurder en/of zijn medebewoners en/of bezoek of hun bezit ondervindt als gevolg van diens verblijf in de lodge of omliggende tuin.

Aantal personen

 1. Het aantal personen dat in de lodge volgens opgave mag overnachten mag in geen geval worden overschreden.
 2. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en zal de toegang tot de lodge zonder terugbetaling of vergoeding ontzegd dan wel geweigerd worden.

Schoonmaak

 1. Meld klachten over de aangetroffen netheid van de lodge bij aankomst bij STOERbuiten zodat e.e.a. in overleg kan worden opgelost.
 2. Eventuele financiële compensatie bij nadien gemelde klachten is uitgesloten.

Roken / huisdieren

 1. Roken binnenshuis is niet toegestaan.
 2. Meenemen van huisdieren is niet toegestaan.

Aankomst- en vertrektijd

 1. De aankomsttijd is vanaf 15:00 uur.
 2. Vertrek is uiterlijk 10:00 uur. Later vertrek is niet uitgesloten doch uitsluitend in overleg.
 3. Indien de huurder de vertrektijd toch overschrijdt kan een aansluitende huurperiode in rekening worden gebracht en zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en eventuele claims van volgende huurders voor rekening van de overschrijdende huurder.

Verantwoordelijkheden en verplichtingen

 1. In verband met het goede verloop van het verblijf is de huurder verplicht richtlijnen van verhuurder na te leven en wordt de huurder wettelijk aansprakelijk gesteld voor de schade die het gevolg zou zijn van diens onrechtmatig gedrag of het niet naleven van de richtlijnen of deze algemene voorwaarden.
 2. De huurder verplicht zich ertoe de gehuurde lodge inclusief inboedel en haar omgeving te respecteren, met inbegrip van het geluidsniveau in de omgeving.
 3. De huurder is verplicht toegang tot de lodge of tuin te verlenen voor noodzakelijke reparaties en tuinonderhoud.
 4. De huurder dient de keuken (incl. afwas), de barbecue en de houtkachel bij vertrek schoon en leeg op te leveren, alsmede het vuilnis op de aangewezen plaatsen op de camping te storten. Bij niet voldoen kan dit in rekening worden gebracht.
 5. Gebruik van de TV is onder voorbehoud van goede werking.